Which of the following is now caused by bacteria

Options :
  1. Cholera
  2. Typhoid
  3. Tetanus
  4. Potato spindle tuber disease
Answer and Explanation :-

Answer: Option 4

Explanation:

Potato spindle tuber disease is caused by Viroid

How do you rate this queston?  Very Easy  Easy  Average  Above Average  Tough

Previous Question : Which of the following combinations are NOT correct

Next Question : Kingdom protista includes

Click here for online test on Classification

Responses


 (Getemail alerts when others member replies)Kung matatakot kang harapin ang totoo at sabihin ang talagang nararamdaman mo dahil baka masaktan ka, isa lang ibig sabihin noon: ipinagkait mo na sa sarili mo ang pagiging masaya at kinarir mo ang magpakatanga.
-Bob Ong